Naše stanovy


STANOVY SPOLKU
Asociace provozovatelů PCO u HZS, z. s.

Čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je „Asociace provozovatelů PCO u HZS, z. s.“ (dále jen „spolek“).
 2. Sídlem spolku je U Zlaté stoky 577, 370 01 Litvínovice.
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. Charakter spolku — spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je spojení provozovatelů a poskytovatelů připojení elektrické požární signalizace k pultu centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru České republiky v jednotlivých krajích České republiky, za účelem zlepšování jejich činnosti.

Čl. III

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být zletilé fyzické osoby a právnické osoby.
 2. Přihlášku ke členství přijímá předseda. O přijetí nového člena spolku rozhoduje představenstvo spolku.
 3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 4. Členství zaniká
  1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
  2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  3. rozhodnutím o vyloučení;
  4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
  5. úmrtím nebo zánikem člena spolku,
  6. zánikem spolku.
 5. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 6. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku);
  2. platit členské příspěvky.
 7. Výši členských příspěvků stanoví představenstvo spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

Čl. IV

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – předseda,
 2. Nejvyšší orgán – členská schůze.

Čl. V

Statutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda.
 2. Funkční období předsedy je pětileté.
 3. Předseda zabezpečuje plnění činnosti spolku.
 4. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.
 5. Prvním předsedou je Mikuláš Melena, nar. 12. 12. 1973, bytem Horní Světlá 141, Mařenice.

Čl. VI

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává předseda.
 2. Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá předseda nejpozději do třiceti dnů náhradní členskou schůzi. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen spolku má 1 hlas.
 4. Členská schůze může být svolána, požádá-li o to alespoň 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 5. V případě, že se usnesení členské schůze příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na ně, jako by nebylo přijato.
 6. Členská schůze:
  1. volí předsedu spolku; nezvolí-li členská schůze předsedu, jehož funkční období uplynulo, nebo který z funkce odstoupil, ani do 30 dnů od zániku funkce předsedy, jmenuje předsedu na návrh kteréhokoliv člena spolku soud;
  2. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku, přijímá nové členy spolku;
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  4. konkretizuje činnost spolku pro další období;
  5. stanovuje výši členských příspěvků.

Čl. VII

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací.
 2. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností,
  2. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
  3. dary,
  4. členské příspěvky.
 3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 4. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předseda. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.
 5. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 6. Členové spolku neručí za závazky spolku.
 7. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. VII

Okolnosti zániku spolku

 1. Členská schůze může rozhodnout o zrušení spolku s likvidací, v takovém případě jmenuje likvidátora.
 2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.
 3. Likvidační zůstatek, tj. částka po úhradě nákladů likvidace, vč. odměny likvidátora, bude použit k veřejně prospěšným účelům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestliže Spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Čl. IX

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených obecným právním předpisem nebo těmito stanovami.
 2. Pro doručování se jinak použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 3. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.